BOZP a PO Vysočina

Naše služby

Svěřte bezpečnost práce a požární ochrany ve Vaší firmě nám a zajistěte tak svoji zákonnou povinnost.

SLUŽBY

Komplexnost služeb v oboru

Bezpečnost práce

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Požární ochrana

Každá společnost v České republice musí začlenit svou provozovanou činnost do kategorie podle požárního nebezpečí.

Školení zaměstnanců

Zajistíme kompletní školení BOZP a PO zaměstnanců, vedoucích pracovníků, preventistů PO i preventivních požárních hlídek. 

Dokumentace

Zpracujeme a následně pravidelně revidujeme dokumentaci BOZP a PO tak, aby odpovídala právě platné legislativě.

Kontroly provozoven

Provedeme prověrku BOZP a preventivní požární prohlídku provozu v zákonných lhůtách i mimořádně dle Vašich požadavků.

Hlídání termínů

Pohlídáme za Vás termíny školení, revizí a prohlídek. Ve spolupráci s Vámi vše naplánujeme tak, aby byly dodrženy zákonné termíny. 

Dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru!

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru, dle druhu provozu a činností, které jsou jeho součástí. Zároveň poskytujeme pravidelné kontroly vašich provozoven a dodání vhodného bezpečnostního značení.

BOZP

Dokumentace BOZP

úvodní audit a povinné prohlídky pracovišť

zhodnocení rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů

zpracování návrhu na zařazení zaměstnanců do kategorií

pomoc při řešení pracovních úrazů, zavedení knihy úrazů

spolupráce a účast při kontrolách inspektorátu práce

zpracování dokumentace BOZP - místní provozní bezpečnostní předpisy, organizační směrnice, bezpečnostní pokyny

ergonomie pracoviště

zpracování dalších dokumentů dle typu organizace

PO

Dokumentace PO

provedení vstupní požární prohlídky a ročních prohlídek pracovišť

začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí

vypracování specifické dokumentace požární ochrany (požární řád apod.)

zpracování požární knihy

zpracování požárně poplachové směrnice

zpracování evakuačního plánu (grafická i textová podoba)

dodání a montáž bezpečnostních značek a tabulek

zpracování dalších předpisů dle typu organizace

ŠKOLENÍ

Školení zaměstnanců

vstupní i opakovaná školení zaměstnanců

s osobní účastí školitele

školení zaměstnanců i vedoucích pracovníků

školení řidičů „referentů“

školení první pomoci

odborná příprava požárních hlídek a preventistů PO

Ostatní

Další služby

další služby úzce spojené s BOZP a PO pro Vás zajistíme